Fundacja Budowania Biznesu „For Profit” powstała w 2015 roku z myślą o wspieraniu działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości oraz edukacji w zakresie edukacji wolnorynkowej. Naszą misją jest wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję wolności gospodarczej oraz wolności słowa. Nasze cele realizujemy poprzez działalność publicystyczną i wydawniczą oraz organizowanie wydarzeń, które propagują idee wolnorynkowe.

Prezes Fundacji: Justyna Łotocka 

Celami Fundacji są:
1. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
2. Popularyzacja edukacji, nauki i oświaty,
3. Wspieranie przedsiębiorczości młodzieży oraz edukacji w zakresie prowadzenia biznesu,
4. Popularyzacja inicjatyw związanych z rozwojem nowatorskich rozwiązań we wszelkiego rodzaju dziedzinach życia społecznego i gospodarczego,
5. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
6. Umacnianie i rozwijanie zachowań prospołecznych w tym również w sferze przedsiębiorczości,
7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
8. Prowadzenie działań na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działania naukowe, naukowo – techniczne, oświatowe, kulturalne, sportowe, rozwoju nowych technologii, oświaty i edukacji, działania sprzyjające aktywacji zawodowej bezrobotnych,
9. Wspieranie inicjatyw gospodarczych poprzez udzielania wsparcia finansowego niezbędnego do ich wdrożenia oraz kontynuowania,
10. Wspieranie integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
11. Budowanie doświadczenia zawodowego młodych ludzi,
12. Wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców i wolontariatu pracowniczego,
13. Pobudzanie aktywności społecznej, wspieranie inicjatyw społecznych oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
14. Wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji na rynku pracy,
15. Działalność charytatywna


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność gospodarczą obywateli,
2. prowadzenie doradztwa w szczególności: prawnego, gospodarczego, handlowego dla wszelkich podmiotów prawa,
3. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
4. prowadzenie działalności gospodarczej w przedmiocie oznaczonym w Statucie,
5. działania wspierające osoby fizyczne we wdrażaniu inicjatyw gospodarczych oraz działania wspierające inne podmioty prawa w celu realizacji oraz intensyfikacji działalności przez nie podejmowanej,
6. udzielanie pomocy osobą fizycznym oraz innym podmiotom prawa w celu optymalizacji na wszelkich polach ich działalności, w tym w szczególności optymalizacja podatkowa, optymalizacja ryzyka związanego z utratą płynności finansowej,
7. działanie na rzecz grup społecznych wykluczenia zawodowego oraz zagrożonych wykluczeniem zawodowym,
8. podejmowanie działalności z zakresu szkoleń i targów zarówno dedykowanych osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą, jak również szkoleń i targów branżowych,
9. podejmowanie działalności wydawniczej, w tym również w formie blogów i newsletterów, pełniących rolę edukacyjną i promocyjną w zakresie promowania przedsiębiorczości,
10. podejmowanie działalności badawczej i naukowo – badawczej.